Časopis pro moderní filologii

Časopis pro moderní filologii je recenzovaný, česky psaný jazykovědný časopis obsažený v databázích ERIH a Scopus

Vydává Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ústav anglického jazyka a didaktiky; Ústav románských studií; Ústav germánských studií

Vychází dvakrát do roka

Časopis pro moderní filologii (Print)               ISSN 0008-7386

Časopis pro moderní filologii (On-line)           ISSN 2336-6591

Redakce: Časopis pro moderní filologii, Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK, nám. Jana Palacha 2,  116 38 Praha 1

Hlavní redaktor: Aleš Klégr

Výkonný redaktorPetr Čermák

Odborní redaktoři pro jednotlivé obory:
Aleš Klégr (anglistika), Lenka Vodrážková (germanistika), Petr Čermák (romanistika, ostatní obory)
 
Jazyková redakce anglických textů: Helen Golden
 
Redakční rada: Ada Böhmerová (Bratislava), François Esvan (Neapol), Rafal Molencki (Katovice), Stefan Michael Newerkla (Vídeň), Milena Srpová (Paříž), Bohumil Zavadil (Praha)

 

Recenzní radaMartin Adam (Brno), Irena Bogoczová (Ostrava), Jan Čermák (Praha), Olga Dontcheva-Navrátilová (Brno), Martin Drápela (Brno), Kateřina García (Dublin), Kateřina Haušildová (Aarhus), Jan Holeš (Olomouc),  Jana Chamonikolasová (Brno), Eva Jandová (Ostrava), Lucie Jílková (Praha), Eva Klímová (Opava), Helena Lehečková (Helsinki), Markéta Malá (Praha), Jaroslav Peprník (Olomouc), Claudio Poeta (Řím), Renata Povolná (Brno), Karel Sekvent (Prešov), Tamah Sherman (Praha), Libuše Spáčilová (Olomouc), Pavlína Šaldová (Praha), Pavel Štichauer (Praha), Jaroslav Štichauer (Praha), Renáta Tomášková (Ostrava), Ludmila Uhlířová (Praha), Marie Vachková (Praha),  Lenka Vaňková (Ostrava), Lenka Zajícová (Olomouc), Jaromír Zeman (Brno)

 
Časopis pro moderní filologii je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis. Byl založen v r. 1911 Klubem moderních filologů (pozdějším Kruhem moderních filologů), který ho vydával do r. 1951. V období 1926 –1935 sloužil jako hlavní publikační fórum Pražského lingvistického kroužku. V r. 1951 byl začleněn mezi časopisy ČSAV, od 60. let sloučen s časopisem Philologica Pragensia. Znovu se osamostatnil v r. 1991 a v r. 2013  přešel pod FF UK. Vychází česky (příp. slovensky) a zabývá se hlavně kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen především na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další. Obsahuje původní články ze všech rovin kontrastivního popisu jazyka, včetně interdisciplinárních, avšak s ohledem na jiná, specializovaná periodika ponechává stranou oblast slavistiky, orientalistiky, didaktiky, translatologie a literární vědy.
 
Časopis pro moderní filologii vedle vědeckých studií otiskuje rozhledové články (nikoli však populárně naučné, přehledové výtahy), dále recenze publikací (do tří let od jejich vydání), zprávy o aktuálních a relevantních jazykovědných událostech a v rubrice Kronika pak vzpomínkové statě na význačné osobnosti české moderní filologie. Součástí redakčního procesu je oboustranně anonymní recenzní řízení. Vědecké články, rozhledy a vzpomínkové statě posuzují vždy dva recenzenti (z jiného pracoviště, než kde působí autor), kratší úvary (recenze, zprávy) posuzuje zpravidla jeden recenzent. Všechny příspěvky musí obsahovat překlad názvu do angličtiny a klíčová slova v angličtině, příspěvky do rubriky Články a Rozhledy navíc také abstrakt v angličtině. Podrobnosti o náležitostech příspěvků viz Pokyny pro přispěvatele níže.
 
Časopis pro moderní filologii  je uveden v Bibliografii české lingvistiky, MLA International Bibliography, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography, The Year's Work of Modern Language Studies.
 
Plné verze celých čísel jsou k dispozici na
 
Elektronická verze časopisu Časopis pro moderní filologii je dostupná na internetové adrese: http://www.ceeol.com/(Central and Eastern European Online Library).